Brachychiton acerifolius, Illawarra Flame Tree

Brachychiton acerifolius, Illawarra Flame Tree