Megaskepasma erythrochlamys

Megaskepasma erythrochlamys