Zygopetalum hybrid 'Sensation'

Zygopetalum hybrid 'Sensation'