Aloe striata - Sydney Botanic Gardens

Aloe striata - Sydney Botanic Gardens