Aloysia triphylla, or Aloysia citriodora, Lemon Verbena - photo Llez

Aloysia triphylla, or Aloysia citriodora, Lemon Verbena - photo Llez