Iris ensata, Japanese Iris- photo Laitche

Iris ensata, Japanese Iris- photo Laitche