Eucalyptus conferruminata - photo Ghouston

Eucalyptus conferruminata - photo Ghouston