Eucalyptus leucoxylon ssp. leucoxylon

Eucalyptus leucoxylon ssp. leucoxylon